AVG

Privacyverklaring

Vitaliteitscoach Helden

Inleiding

Vitaliteitscoach Helden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vitaliteitscoach Helden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die 25 mei 2018 is vastgesteld. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vitaliteitscoach Helden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vitaliteitscoach Helden

Stogger 21

5988 AD Helden

06-57523994

www.vitaliteitscoachhelden.nl

U kunt ons ook een e-mail sturen via info@vitaliteiscoachhelden.nl 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vitaliteitscoach Helden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • leefstijl verandering
 • mental coaching
 • voedingsadviezen
 • Stress counseling
 • Personal Training

Vitaliteitscoach Helden werkt zowel met individuele- als groepstraining.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en/of e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Zorgverzekering/polisnummer
 • Burgerservicenummer
 • Relevante gegevens voor het CooL programma

Hoe gaan wij om met de door u verstrekte persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens om een overzicht te maken van uw fysieke en/of mentale situatie en de coaching af te stemmen op de doelen die wij samen met u hebben gesteld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Vitaliteitscoach Helden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vitaliteitscoach Helden van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Indien de gegevens volgens u onjuist zijn dan kunt u ons vragen dit te herstellen. U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens voor zover dit niet in strijd is met de doelstellingen van Vitaliteitscoach Helden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Heeft u klachten of vragen ?

Mocht u vragen hebben over de wijze waarop binnen onze stichting met uw persoonsgegevens wordt omgegaan neem dan hierover contact met ons op.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u eveneens hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vitaliteitscoach Helden

Adres: Stogger 21 5988 AD Helden

Telefoon: 06-57523994